Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
СООПШТЕНИЈА ЗА ЈАВНОСТ
До новиот web портал на Апелационен суд Битола можете да пристапите на следниот линк:

http://sud.mk/wps/portal/asbitola/


Врз основа на членовите 41 и 48 од Законот за судовите, Апелациониот суд Битола, на ден 20.02.2017 година го објавува следниот :
 О Г Л А С
за пријавување на кандидати за избор на судии поротници во Апелационен суд Битола


Во Судскиот совет на Република Македонија, претстои избор на судии поротници за Апелационен суд Битола. Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 48 од Законот за судовите и тоа :
- да се полнолетни ;
- да се државјани на Република Македонија ;
- да имаат завршено Високо образование ;
- активно да го владеат македонскиот јазик ;
- да не се постари од 64 години.
- да уживаат углед за вршење на функцијата судија поротник;
- судија-поротник за судење на малолетници се избира од редот на лица со искуство во воспитанието и образованието на младите; Кон пријавата кандидатите да ги достават следните оригинални или заверени документи :
- Уверение за државјанство не постаро од 6 месеци ;
- Уверение или диплома за завршено образование.
Пријавите, кандидатите да ги поднесуваат кај техничкиот секретар на Претседателот на Апелациониот суд Битола. Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат. Огласот трае до 06.03.2017 година.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ
Елизабета Манели Ташевска


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

Се известуваат сите поротници кои присуствувале на судење во текот на 2016 година и примиле соодветен мадоместок за истата година, да подигнат потврда за висината на надоместокот од благајната на АС Битола која ќе им послужи пред УЈП
ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ОДЛУКИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД БИТОЛА
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на одлуки на Апелациониот Суд Битола.
За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
категорија и/или подкатегорија:
датум на донесување на одлуката:
од:   до: